REGULAMIN NOCLEGI ALKMENA.

Regulamin Pensjonatu ALKMENA Bieszczady Polańczyk nad Soliną

REGULAMIN  Rezerwacji oraz Pobytu.

w obiektach:  ALKMENA  oraz  Domek Całoroczny – Polańczyk nad Soliną. 

I. Przepisy ogólne.

1.  Alkmena , ul. Spokojna 36, 38-610 Polańczyk, e-mail: recepcja@alkmena.pl , tel.531-055-056 – obiekt hotelowy prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych  ( zwany dalej: „Alkmena – Noclegi” ).

2. Goście obiektu korzystający z jego usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb i zaleceń pracowników  i właścicieli .

3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości  zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

4. Opłaty za usługi noclegowe oraz za usługi dodatkowe świadczone przez obiekt Alkmena określa „Cennik usług ” oraz „Pakiety pobytowe” – przedstawiony na stronach internetowych: alkmena.pl , alkmena.com.pl – ceny podane na stronach obiektu są cenami brutto – waluta PLN.

5. Obiekt posiada monitoring zewnętrzny (parkingi , wejścia, ogród ) i wewnętrzny (sala recepcji oraz sala restauracji ) wraz z systemami alarmowymi.

II. Zasady rezerwacji i najmu pokoi .

1. Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby. Doba trwa od godziny 15.00 do godziny 10.00 dnia następnego.  Obiekt nie ma możliwości przechowania bagażu Gości przed rozpoczęciem i po zakończeniu doby objętej rezerwacją

2. Rezerwacji pokoi można dokonać tylko pisemnie korzystając z programu rezerwacyjnego HOTRES – zamieszczonego na stronach: www.alkmena.com.pl lub www.alkmena.pl , w przypadku awarii  systemu drogą e-mail: recepcja@alkmena.pl .

  a) umowę rezerwacji uważa się za zawartą z chwilą wysłania na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenia rezerwacji przez Obiekt z systemu HOTRES lub z adresu e-mail: recepcja@alkmena.pl ,

  b) Klient odpowiedzialny jest za podanie prawidłowych danych podczas rezerwacji – Obiekt nie bierze odpowiedzialności za błędne dane lub nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu,

    – w trakcie dokonania rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Obiektu, Operatora – dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997roku o ochronie danych osobowych.

  c) Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość na podstawie art.38 ust.12 Ustawy z dnia 30.05.2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz.U.2014 poz.827),

  d) Obiekt ma prawo do wykonania usługi o podobnym standardzie w terminie określonym w rezerwacji, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa,

  e)Potwierdzeniem nowej rezerwacji jest brak dokonania odwołania danej rezerwacji w ciągu 4-godzin od jej dokonania zwrotnie na adres e-mail z systemu HOTRES lub na e-mail recepcja@alkmena.pl. 

3. Rozliczenie za pobyt następuje pierwszego dnia objętego wcześniejszą rezerwacją – wpłata w recepcji podczas zameldowania w formie Gotówki lub natychmiastowym Przelewem na rachunek konta  , w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy minimum 2-dni robocze przed rozpoczęciem pobytu.

4. W przypadku nie uregulowania opłaty za pobyt pierwszego dnia rezerwacji (na przykład z powodu nie przyjechania do Obiektu) rezerwacja jest utrzymywana przez jedną dobę hotelową.

5. Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. Brak możliwości zwrotu dokonanych opłat za skrócenie pobytu..

6. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową.

7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 8.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

8. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godz. 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 10.00  Recepcja naliczy opłatę za całą dobę wynajmu pokoju hotelowego według ceny jednostkowej.

9. Goście Obiektu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u pracownika recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, Gość  ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (podstawa prawna: Ustawa o  ewidencji ludności i dowodach osobistych, tekst jedn. Dz. U. z 2006. Nr 139 poz.993 ze zm.)

10. Gość Obiektu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

11. Osoby nie zameldowane w obiekcie nie mogą przebywać na terenie kondygnacji noclegowej.

III. Prawa i obowiązki Obiektu .

1. Obiekt zobowiązuje się zapewnić:

  a) bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,

  b) profesjonalną i uprzejmą obsługę,

  c) budynek główny  ALKMENA – bezpłatne sprzątanie pokoju i wymianę ręczników co 4-dni , wymianę pościeli na życzenie Gościa – nie częściej jak co 8-dni (lub na życzenie Gościa w godzinach 8.00 – 15.00 – serwis odpłatny ) i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie .

  d) zapewnienie jednego miejsca parkingowego dla każdego z wynajmowanych pokoi budynku głównego  ALKMENA  na odrębnie wydzielonym parkingu niestrzeżonym:

– parkowanie należy wykonać pomiędzy wyznaczonymi dwoma żółtymi liniami,

  e) zapewnienie dwóch miejsc parkingowych dla Gości przebywających w Domku Całorocznym na odrębnie wydzielonym parkingu niestrzeżonym:

– parkowanie należy wykonać pomiędzy wyznaczonymi dwoma żółtymi liniami,

  f) zapewnienia dwóch posiłków przy opcji HB (śniadanie i obiadokolacja) lub jednego przy opcji BB (śniadanie), w trakcie dnia  zgodnie z warunkami zawartymi w cenniku świadczonych usług.

Usługi żywieniowe świadczone są wyłącznie w Sali restauracyjnej lub innym miejscu wskazanym przez Obiekt w godzinach 8.00 – 10.00.

– śniadanie podawane w formie bufetu szwedzkiego , w godzinach 8.00 – 9.30 – spożywane wyłącznie na miejscu – zakaz wynoszenia wyżywienia poza salę restauracyjną, za dodatkową odpłatnością dozwolone sporządzenie kanapek na wynos – cena: 15,00,-zł./1 sztuka – taki zamiar należy zgłosić obsłudze,

  g) odpłatny bar w Sali restauracji wraz z tarasem zewnętrznym z napojami bez alkoholowymi , deserami, czynny w godzinach 8.00 – 20.00 

2. Gościom przebywającym w budynku Głównym  – zgodnie z ofertą – proponujemy  bezpłatnie:

  a) udzielanie  informacji związanych z pobytem i podróżą,

  b) budzenie o wyznaczonej godzinie,

  c) wypożyczenie kijków Nordic Walking – w ramach dostępności,

  d) wodę mineralizowaną – dystrybutor wody w części noclegowej I p. (zimna poniż. 10st.C; temp. pokojowa; gorąca w temp. 86–100 st. C.),  samoobsługa – spożycie w pokojach,

  e) kawę (rozpuszczalna, mielona prawdziwa) i herbatę ekspresową, przy samoobsłudze – dystrybutor wody mineralizowanej w części noclegowej, I piętro  –  spożycie wyłącznie w pokojach,

  f) dostęp do deski z żelazkiem (korytarz  II-piętro).

3. Na życzenie gościa Obiekt świadczy odpłatnie następujące usługi:

a) jednorazową wymianę pościeli – 100,-zł/osoba, jednorazową wymianę kpl. ręczników – 50,-zł./osoba,

b) prania i prasowania –  koszt jednego wsadu do 5kg pralki wynosi 100,-zł,

c) prasowanie odzieży – koszt 1 sztuki wynosi od 10,-zł. do 50,-zł. ,

4. Obiekt ma prawo:

  a) do odmowy zakwaterowania Gościom:

– będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

–  którzy zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny .

  b) w przypadku naruszenia postanowień regulaminu Obiekt  może odmówić dalszego świadczenia usług Gościowi, który je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników lub właścicieli Obiektu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Obiektu. W takim wypadku Gościowi nie przysługuje zwrot kwoty wniesionej tytułem zapłaty za dokonaną rezerwację.

  c) Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin  wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników albo innych osób przebywających w Obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Obiektu.

IV. Prawa i obowiązki Gościa:

1. Gość ma obowiązek:

  a) do uiszczenia opłaty za pobyt zgodnie z zapisami Rozdziału II – Zasady rezerwacji i najmu pokoi,

  b) zachowania ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00, na terenie całej posesji Obiektu i Domku Całorocznego.

  c) opuszczenia pokoju przed upływem doby hotelowej kończącej okres rezerwacji. W przypadku pozostawienia rzeczy osobistych w pokoju po upływie doby hotelowej, kończącej okres objęty rezerwacją, pracownicy Obiektu maja prawo opróżnić pokój z pozostawionych rzeczy osobistych. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące na koszt i ryzyko Gościa. Po tym okresie zostaną one przeznaczone do użytku publicznego, przekazane organizacjom charytatywnym lub zniszczone,

  d) nie przenoszenia  wyposażenia pokoi lub zmieniania jego ustawienia bez powiadomienia i zgody recepcji Obiektu, a także  nie wynoszenia z  pokoju ręczników, kocy oraz innego wyposażenia na zewnątrz Obiektu,

  e) nie przychodzenia do Sali restauracyjnej i Recepcji w stroju kąpielowym, szlafroku itp. ,

  f) bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych , nikotynowych, w budynku Alkmena oraz w budynku Domu Całorocznego – zgodnie z Ustawą z dnia 08 kwietnia 2010 roku o zmianie Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.Nr 81, poz. 529). Złamanie zakazu palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych, nikotynowych, w budynku Obiektu ALKMENA i budynku Domu Całorocznego jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju (lub innych pomieszczeń, w których złamano zakaz palenia) w wysokości 2000,00,-złotych od pokoju,

  g) bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na terenie całej posesji Obiektu Alkmena oraz Domku Całorocznego – nie zakupionego w barze obiektu,

  h) ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w pokojach grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju Obiektu. Zakaz ten nie dotyczy: golarek, komputerów, ładowarek do telefonów,

  i) do opieki nad towarzyszącymi mu dziećmi do lat 18 – za które ponosi pełną odpowiedzialność , na całym terenie Obiektu Alkmena i Domku Całorocznego.

2. Gość ma prawo oczekiwać, iż świadczone mu usługi będą odpowiadały właściwym standardom jakości. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń, Gość powinien niezwłocznie powiadomić o nich obsługę recepcji Obiektu.

V. Zakres odpowiedzialności .

1. Zakres odpowiedzialności Obiektu:

  a) Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa  w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego,

  b) Gość powinien zawiadomić recepcję  o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu,

  c) Obiekt ponosi odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeśli zostały one złożone przez Gościa do przechowania Obiektowi, z wyłączeniem sytuacji  o których mowa w art. 849 § 3 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Pensjonat ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów , jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Obiektu albo zajmują zbyt dużo miejsca,

  d) Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa,  a  także za uszkodzenia lub utratę mienia znajdującego się w jego wnętrzu,

  e) Obiekt i personel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez opieki dzieci do lat 18, na terenie całej posesji Obiektu Alkmena i Domku Całorocznego.

2. Zakres odpowiedzialności Gościa:

  a) Korzystanie z placu zabaw przez dzieci do lat 18 – przebywających na terenie posesji Obiektu Alkmena i Domku Całorocznego, tylko pod nadzorem opiekunów,

  b) Gość ponosi pełną odpowiedzialność za towarzyszące jemu osoby niepełnoletnie,

  c) Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wynajmu, wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób,

  d) Gość ponosi także odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym Gościom Obiektu Alkmena i Domku Całorocznego,

  e) Gość, który wyrządził szkodę, przed opuszczeniem Obiektu Alkmena lub Domku Całorocznego ma obowiązek jej naprawienia w sposób ustalony z Obiektem,

  f) w przypadku zagubienia klucza do pokoju Gość jest zobowiązany o tym niezwłocznie zawiadomić recepcję Obiektu. Opłata za zagubiony klucz wraz z brelokiem wynosi 200 zł.

VI. Postanowienia końcowe – Regulamin Obiektu.

1. Obiekt nie przyjmuje Gości ze zwierzętami.

2. Goście przebywający na terenie Obiektu Alkmena i Domku Całorocznego oraz odwiedzający nie mogą posiadać przy sobie broni palnej i innych niebezpiecznych narzędzi.

3. Dokonanie rezerwacji i wniesienie opłaty za pobyt uznaje się za akceptacje postanowień niniejszego Regulaminu – oznacza to, iż Klient zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki wybranej oferty.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Wioletta Staniewska , Smardzew 70 , 98-285 Wróblew .

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : recepcja@alkmena.pl.
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;